Händelsekalender:

I händelsekalendern nedan ser du alla våra kommande evenemang.

Inga händelser på kommande

Lojosamfundet r.f

Lojosamfundet grundades år 1909 av Robert Boldt och har en lång historia i att bedriva hembygdsforskning och sprida kunskap om Lojobygden. Nedan berättas mera om vår verksamhet.

Vad?

Planmässig undersökning och skildring i ord och bild av hembygden, dess forntid, nutid, natur och folk. En mångsidig och livlig verksamhet omfattande bl.a. föredrag, utställningar, exkursioner och publikationsverksamhet.

Vem?

Lojobor och lojovänner, t.ex. personer som tidigare varit bosatta i Lojo och personer som har sitt sommarviste i Lojo samt personer som varit varmt engagerade för Lojobygden. Även om personerna inom Lojosamfundet har växlat, så har intresset och arbetsinsatsen för bygdens väl alltid varit stort. 

Föreningen har idag ca. 190 medlemmar.

Årsavgiften är 15€/ medlem.

Bli medlem.

Varför?

För att verka för en fördjupad kännedom om Lojobygden samt för skyddande av allt som däri ur historisk, naturvetenskaplig eller estetisk synpunkt förtjänar att bevaras.

Var?

Möten och sammankomster hålls i olika hyrda lokaliter. Arkivet med gamla dokument och värdefulla böcker med anknytning till Lojonejden har Lojosamfundet fått deponera på Lojo Museum.

Hur ofta?

Två möten hålls årligen, ett vårmöte och ett höstmöte samt en sommarutfärd. Förutom möteshandlingarna behandlas intressanta föredrag med anknytning till Lojobygden eller annat aktuellt.

Kolla händelsekalendern för mer information.

 

Välkommen som medlem!